Бета Консулт

Галерия Стара Загора GTC

Проект:

Галерия Стара Загора GTC

Описание:

Многофункционален търговско-развлекателен комплекс.

Възложител: GTC

Главен Проектант: инж.Момчил Митов

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

36 600 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Изкопът на сградата е укрепен с шлицова стена с дебелина 60cm.

Фундиране

Сградата е фундирана на обща фундаментна плоча с дебелина 130см. Основите попадат в почвени пластове с минималното допустимо почвено натоварване  Ro=0.20 MPa, съгласно геоложкия доклад за площадката.

 

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Колоните са в растер 8.10/8.10m.

Първите три нива на коти -9.62m, -6.645m и -3.67m са заети от паркинги и гаражи, като най-долният паркинг е непосредствено върху горния ръб на фундаментната плоча. В по-голямата си част плочите са решени като безгредови, капителни, с дебелина 30cm. В зоната на супермаркета плочата на кота -6.645m е с дебелина 35cm а тази на кота -3.67m липсва.

Търговската част заeма нивата на коти - 0,07, +5,88 и +11,83. Етажните подови конструкции са решени предимно като безгредови капителни плочи с дебелина 30cm. В зоните на пасажите на кота - 0,07 частична промяна в растера на колоните налага предвиждането на монолитни стоманобетонни греди, върху които се насаждат колони носещи горните нива. Това води и до появата на конзолни участъци в плочите с дължина до  3.70m.

Залите  на киносалоните се разполагат върху стоманобетонна плоча с дебелина 40cm на кота +11,83. На това ниво още веднъж се сменя разположението на колоните. Конструкцията на кината представлява система от стоманобетонни стени и рамки върху които се изпълняват монолитно  „Г-образни" трибуни.

Стоманени конструкции

Покривни конструкции над кината, както и някои колони с ограничени размери на напречното сечение поради архитектурни изисквания.

Конструкция на горното осветление над залата за хранене.

Конструкция на рекламната кула и кафе-ресторанта върху покрива.

Множество конструкции за сервизни и обслужващи помещения.

Част от конструкцията на паркинга на кота - 6.645m.

Степен
на готовност:

Завършен проект