Бета Консулт

Мол Черно море Варна ECE

Проект:

Мол Черно море Варна ECE

Описание:

Tърговски комплекс с гаражи, паркинг и трафопостове.

Инвеститор: ECE Projektmanagement, Immoeast AG 

Главен Проектант: инж.Пламен Сивов

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

145 000 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

От северната страна парцелът е в близост до регулационата линия, изкопа се укрепва с широкофланшови метални 2Т греди HEB300 през 2м и дървено укрепване между тях.

Фундиране

Фундирането на сградата е извършено върху единични фундаменти под колони и единични шайби и фундaментни плочи под шайбови ядра и стоманобетонни стени на рампите, като всички фундаменти са свързани помежду си със стоманобетонни греди (рандбалки) с размери 50/100см за осигуряване на сеизмичната устойчивост на конструкцията. Основите попадат в различни пластове, като минималното допустимо почвено натоварване е Ro=0.25 MPa съгласно геоложкия доклад за площадката. Изкопът на сградата се изпълнява без укрепване (с изключение на северната част на изкопа), като за целта се правят необходимите устойчиви откоси.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Колоните са в основен растер 8.25/10.50м, като някъде осовото разстояние между колоните достига 13,50м.

Партерът и първият етаж съответно на коти -0.07 и +4.93 се използват изключително за магазини и безистени, а покривът и сутеренът  съответно на коти +10.00 и -6.07 - за паркинги, като в сутерена те са разположени непосредствено върху горният ръб на стоманобетонна плоча (настилка) с дебелина 15см. Третият етаж (в случай , че той съществува) ще се използва отново за паркинг. Обособени са места за разполагане на техническото оборудване. Достъпът до зоните за паркиране се извършва с помощта на праволинейни и кръгли рампи от страна на улиците.

Конструкцията представлява гредови плочи с дебелина на плочата от 15 до 35см и размери на гредите от 40/90см до 100/110см, взависимост от подпорните разстояния и натоварването на конструктивните елементи.

Стоманени конструкции

Покривни конструкции над търговските площи (скайлайти) и ротонди.

Степен
на готовност:

Завършен проект