Бета Консулт

Хале на Стил България

Проект:

Хале на Стил България

Подобни проекти:

Складове и халета

Описание:

Складова база с административна част.

Възложител: Андреас Штил ЕООД

Главен Проектант: инж.Георги Колчаков

Технически Контрол: проф.инж.Боян Димитров

Част:

Конструктивна

РЗП:

4 800 кв.м.

Използвани технологии:

Монолитен стоманобетон

Стоманобетонни ядра за стълби и асансьори.

Стоманени конструкции

Ограждане с допълнителни стоманени колони и ламаринени стени - послоен монтаж; метални стълби, козирка, реклама.

Сглобяем стоманобетон

Предварително напрегнати стоманобетонни елементи - главни греди 2Т греди с отвор 24.00м; трапецовидни ненапрегнати столици 12,4м и колони с квадратно сечение; междуетажна плоча от предплочи; бетонови стени от предстени.

Степен
на готовност:

Построено