Бета Консулт

Галерия Бургас GTC

Проект:

Галерия Бургас GTC

Описание:

Многофункционален търговско-развлекателен комплекс.

Възложител: Галерия Бургас 

Главен Проектант: инж.Пламен Сивов

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Васил Василев; инж.Емил Марушкин; инж.Цветан Иванов

Част:

Конструктивна

РЗП:

88 200 кв.м.

Използвани технологии:

Фундиране

Фундирането на основната сграда е извършено върху над 600 стоящи пилота с единична дължина от 15 до 20м. Фундирането на открития паркинг е на единични и ивични фундаменти. Основите попадат в различни пластове като минималното допустимо почвено натоварване е Ro=0.25MPa съгласно геоложкия доклад за площадката. Изкопът на сградата се изпълнява без укрепване (с изключение на южната фасада), като за целта се правят необходимите устойчиви откоси. Тъй като от юг парцелът граничи със съществуващи дървета, укрепването на изкопа е дървено.

 

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Колоните са в растер 8.0/8.0m.

Подземното ниво е заето от паркинги и гаражи, като те са разположени непосредствено върху горният ръб на обединяващата пилотите плоча на кота -3,67м. Има открит паркинг, който се намира на кота -0.37, като плоча е безгредова с капители с дебелина на плочата 25см.

Търговската част заeма нива -0,07, +5,88, +11,83. Конструкцията в тази зона представлява  безгредови плочи и греди (там, където е необходимо) с височина на гредите 50-100см и ширина от 30 до 100см. На коти -0,07 и +5.88 се налага промяна (увеличаване) на растера на колоните, за да се изградят пасажите. За целта на коти -0,07 и +5.88 върху греди с размери 100/100см се насаждат колони. които подпират горните нива.

Залите  на киносалоните се разполагат върху плочата на кота +11,83 (над второто ниво магазини), която е с дебелина 40см. Конструкцията на кината представлява система от стоманобетонни стени и рамки върху които се изпълняват монолитно  „Г-образни" трибуни.

Стоманени конструкции

Покривни конструкции над търговските площи (скайлайти) и кината.

Панорамен асансьор в единия от атриумите на сградата от кота -3.67 до кота +11.83.

Покривни конструкции в атриумите на сградата - 3 стоманени колони със съставно сечение от кота -0.07 до кота +14.85. Над кота +14.85 основните колони се разчетворяват, образувайки дървовидна структура, носеща гредоскара от пространствени ферми с площ повече от 1500м2 и сложна геометрия в план.

Метална козирка (с носеща ферма и обтегачи) със сложна геометрия в план.

Стъклена кула от кота +11.83 до кота +29.00

Композитни конструкции

На кота  -0.07 се наложи затваряне на единия главен вход откъм север, при което за целта се изпълни стомано-стоманобетонна конструкция. Вертикалните товари се предават посредством ламаринобетонна плоча (ламарината се ползва за оставащ кофраж) на система от главни и второстепени стоманени греди, които на свой ред предават вертикалните товари на стоманобетонните греди и колони на сградата. За поемане на проектния товар и предаването му на стоманената конструкция е предвидена армирана ламаринобетонна плоча с обща дебелина 10cм. Съвместното действие на ламаринобетонната плоча и стоманената гредоскара е осигурено посредством стоманени дюбели изпълнени от L профили.

На кота +5.88 при две от мостчетата на пасажите поради големи подпорни разстояния от 14м се изгражда стомано-стоманобетонна конструкция. Вертикалните товари се предават посредством стоманобетонна плоча с дебелина 20см на стоманени греди, които на свой ред предават вертикалните товари на стоманобетонните греди и колони на сградата. Съвместното действие на стоманобетонната плоча и стоманените греди е осигурено посредством стоманени дюбели изпълнени от U профили.

Степен
на готовност:

В строеж