Бета Консулт

Vertigo Tower, гр.София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013г.

Проект:

Vertigo Tower, гр.София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013г.

Подобни проекти:

Обществени и бизнес сгради

 • ПроКредит Банк, гр.София
 • Еърпорт гейт, гр.София
 • Административна сграда с конферентни зали и бистро с подземен гараж в УПИ I-общ, кв.109, м."Гео Милев" гр.София
 • Търговско - ремонтен център на Тойота и гараж, София
 • Бизнес Парк Русе
 • Посолство на Кувейт
 • Автогара Крумовград
 • Милениум Център, София
 • Научно-изследователски център за археологически,археометрични и културологични изследвания, с жилищна база "Аполония Понтика" УПИ I-3.40, м."Мисаря", гр.Созопол
 • Административна сграда в УПИ XVIII 10653,кв.60 с.Кралев дол, Община Перник
 • Пристройка и преустройство на търговска зала към административна сграда на бензиностанция "Лукойл" в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето"; гр. Бургас
 • Устройство и управление на природен парк „Шуменско плато”– преустройство и разширение на летен информационен център
 • Офис сграда с комплексно обществено обслужване, шоуруми, офиси, кантина, две нива подземни гаражи и трафопост УПИ Х 1110, кв.1, м."Цариградско шосе - Караулката", р-н Младост, Столична Община, гр. София
 • Конструкция за мострена фасада в посолството на Федерална република Германия, гр.София

Описание:

Многофунционална офис сграда. Съставена от ниски части - Търговска площ и висока част - Кула с височина 68m. Подземни гаражи на 2 етажа.

Възложител: Каза Шик АД

Глaвeн Проектант: инж.Анита Николова

Проектант: инж.Веселина Стоянова, инж.Иван Иванов, инж.Димитър Ганджов, инж.Михайл Ралев

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

36500 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Дълбочината на изкопа е 12м. Укрепването на изкопа е направено със шлиц стени. 

Фундиране

Блок 1, Блок 2, Блок 3 се фундират на обща фундаментна плоча с дебелина 200см под Блок 1 , 8m под Блок 2 и Блок 3. Блок 4 (подземни и надземни гаражи) се фундира на отделна фундаментна плоча с дебелина 80см. Основите попадат в пласт с допустимо почвено натоварване Ro=0.25MPa съгласно геоложкия доклад за площадката. Поради високото ниво на подпочвените води се предвижда хидроизолация на фундаментната плоча и сутеренните стени - 1 пласт PVC фолио. Под асансьорните шахти се оформят локални понижения. Под по-тежко натоварените колони се изливат капители с понижаване на котата на фундиране в Блок 4  и над фундаментната плоча в Блок 2 и Блок 3.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е монолитна, стоманобетонна с частично използване на стоманени конструкциии. Конструктивната система е скелетна.

Междуетажните подови конструкции са стоманобетонни плочи с дебелина 30(20) . Само на отделни места са предвидени греди, някои от които участват в рамки. Плочите предават вертикалните си товари на система от стоманобетонни колони, стоманобетонни шайби, обособяващи ядра и сутеренни стоманобетонни стени. Хоризонталните въздействия от земетръс и вятър се поемат от шайбите, ядрата, рамките и колоните. Вертикалните носещи елементи предават товарите си на фундаментите. В зоната на контакт на сутерена с шлиц-стените от укрепването по контура на сградата се предвижда дублираща стоманобетонна стена. Между нея и шлиц-стената се предвижда хидроизолация.

Блок 1  е 17 етажна сграда с едно полу-подземно и едно подземно ниво.

Носещата конструкция на Блок 1 е скелетно-безгредова. По оси 1,5 и А са предвидени рамкови конструкции. Всички плочи са с дебелина 30(20)cм. Шайбите са с дебелина 35, а сутеренните стени 30и 35cм. Колоните са с кръгло  напречно сечение  D=150(120)cм до к. +28.60 , D=120(100)съответно над кота +28.60.  В четирите ъгъла и на плочата, както и в средите на късите фасади са монтирани наклонени стоманени колони от етаж до етаж. Те следват наклона на фасадата. Лагерувани са ставно в двата си края, за да не „внасят" моменти в плочите. Около ядрата на стълбищните клетки са оформени шахтите за провеждане на инсталациите. Те са оградени тристранно с шайби и права или обратна греда надлъжно на отвора за поемане на реакцията от плочата.

Блок 2 и Блок 3 - са 2-етажни сгради с две подземни нива

Носещата конструкция на сградите е скелетно-безгредова, като на отделни места са предвидени греди. Гредите нe участват в поемането на земетръсните въздействия. Всички плочи са с дебелина 30cм. Шайбите и сутеренните стени са с дебелина 30(40)cм. Колоните са с кръгло  напречно сечение с D=80.

Блок 4 - е  подземен гараж на 2 нива, с открит паркинг върху последната плоча.

Носещата конструкция на сградата е скелетно-гредова. Междуетажната подова конструкция представлята еднопосочна непрекъсната плоча  с дебелина 30, която се опира на система успоредни непрекъснати греди по буквените оси. Дебелината на сутеренните стени е също 30. Колоните са с кръгло  напречно сечение с диаметър D=70.

Блок 4 и Блок 3 се свързват с двуетажна подземна рампа, която също е отделена с фуги от тях. Тя е с рамери 8/25м. Оградена е от надлъжни двуетажни стени, които носят наклонените плочи на рампите. Основите  представляват ивични фундаменти под стените на три нива.

Стоманени конструкции

Стоманения атриум е съставен от 6 едноотворни рамки с променлива дължина (28м за най-голямата и 9.55 м за най-късата). Върху рамките, лягат столиците. Предвидени са и лагери, който да позволяват премествания.

Упрепване на фасадата - по архитектурни съображения окачената фасада „надстърча" сградата и това налага нейното укрепване.

Стоманени колони от етаж до етаж - следват наклона на фасадата.

Стоманени греди и колони за панорамните асансьори.

Композитни конструкции

Прохода представлява открита връзка между Блок 3 и Блок 4. Вертикалните товари се предават посредством стоманобетонна плоча на система от главни и второстепени стоманени греди, които на свой ред предават вертикалните товари на стоманобетонни колони и стени. Съвместното действие на стоманобетонната плоча и стоманената гредоскара е осигурено посредством стоманени дюбели изпълнени от UPN профили.

Система HALFEN

Използване на дюбели против продънване и конзолен монтаж на стълбищни рамена.

Степен
на готовност:

В строеж