Бета Консулт

Европа Тауър и Европа Център София

Проект:

Европа Тауър и Европа Център София

Подобни проекти:

Небостъргачи

Описание:

Европа Тауър София -185м
Високоетажна сграда с офиси и апартаментен хотел, панорамен бар, панорамен салон, подземни гаражи и трафопост. Размерите на надземната част са приблизително 53м x 28м. В нея ще бъдат разположени офис площи на първите 30 етажа. Етажното разпределение е с максимална дълбочина 8м по надлъжната страна и приблизително 12м от страната на късата фасада. Горните етажи се използват като жилищни площи. Сградата има 40 надземни етажа, както и 3 подземни. Над офис етажите се планира допълнителен панорамен салон.

Основната коравината на сградата се осигурява от централно разположеното стоманобетонно ядро, което представлява система от стени, свързани помежду си с щурцове (coupled wall system). По фасадите на сградата са разположени композитни стомано-стоманобетонни колони с ядра от профилна стомана в централната част на сечението, армиран бетон около тях и стоманена тръба по външния ръб на комбинираното сечение.

Европа Център
Многофункционален търговски и развлекателен комплекс. Три подземни нива - паркинги и търговска площ, 3 надземни етажа - търговска площ и надземни паркинги.

Възложител: ECE Projektmanagement Bulgaria EOOD

Част:

Конструктивна

РЗП:

244 000 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Пилотни анкерни шлицови стени - система от взаимно проникващи пилоти - изкоп 18м.

Подпорни съоръжения

-

Монолитен стоманобетон

Подови конструкции, шайби, спираловидни рампи и колони.

Стоманени конструкции

Скайлайти и ротонди.

Композитни конструкции

Стомано-стоманобетонни греди с големи отвори и ограничено напречно сечение.

Степен
на готовност:

Завършен проект