Бета Консулт

Галерия Варна GTC

Проект:

Галерия Варна GTC

Описание:

Многофункционална сграда с 3 подземни нива - паркинги и супермаркет, 4 надземни етажа търговска площ, кинокомплекс с 12 прожекционни зали.

Възложител: GTC

Гл.Проектант: инж.Иван Хоров

Техн.Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

110 000 кв.м.

Използвани технологии:

Фундиране

Сградата е фундирана на обща фундаментна плоча с дебелина 130см. Основите попадат в различни пластове като минималното допустимо почвено натоварване е Ro=0.20 MPa съгласно геоложкия доклад за площадката. Изкопът на сградата се изпълнява без укрепване, като за целта се правят необходимите устойчиви откоси. Tъй като парцелът граничи със съществуващи гаражи на 2 m от регулационната линия, за укрепването на 10 метровия изкоп беше изпълнено пилотно укрепване с конзолни пилоти на границата на парцела.

Подпорни съоръжения

Подпорни стени по вертикална планировка.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Колоните са в растер 8.10/8.10m.
Първите три нива са зети от паркинги и гаражи като най-долният паркинг е непосредствено върху горният ръб на фундаментната плоча на кота -9,72м. Конструкцията на паркингите е безгредова капителна плоча с дебелина 30см, с греди на места. На второто ниво кота -6,645 наред с паркингите се намира и супермаркет, чиято подова плоча също е безгредова с капители с дебелина на плочата 35см.

Търговска част заeма нива -0,07,+5,88,+11,83. Конструкцията в тази зона представлява гредови плочи с височина на гредите 80см и ширина от 35 до 130см. На кота -0,07 се налага промяна на растера на осите на колоните за да се изгради улицата, описана по част от окръжност. Колоните преминават в радиален растер, за целта на кота -0,07 върху греди с размери 290 /ширина/ и 77см /височина/ се насаждат колони с размери 240/40см. които подпират конзолата на кота +5,88м, и продължават до покрива.

Залите на киносалоните се разполагат върху плочата на кота +11,83 над второто ниво магазини която е с дебелина 40см. На това ниво още веднъж се сменя разположението на колоните. Конструкцията на кината представлява система от стоманобетонни стени и рамки върху които се изпълняват монолитно Г-образни трибуни.

Стоманени конструкции

• Покривни конструкции над търговските площи и кината, както и някои колони с ограничени размери на напречното сечение поради архитектурни изисквания.
• Панорамно стълбище в атриума на сградата от кота -9.620 до кота +11.830.
• Покривна конструкция в атриума на сградата -3 стоманени колони със ставно сечение от кота -0.07 до кота +12.425. Над кота +12.425 основните колони се разчетворяват, образувайки дървовидна структура, носеща гредоскара с площ около 1 dka и сложна геометрия в план.

Композитни конструкции

Допълнителен полуетаж на кота -3.175. Изгражда се стомано-стоманобетонна конструкция необходима за архитектурното решение, което предвижда допълнителни технически помещения, машинно, бойлерно, аусгус, стаи за отдих и гардероби. Вертикалните товари се предават посредством стоманобетонна плоча на система от главни и второстепени стоманени греди, които на свой ред предават вертикалните товари на стоманобетонните колони на сградата. За поемане на проектния товар и предаването му на стоманената конструкция е предвидена стоманобетонна плоча с дебелина 10cm. Съвместното действие на стоманобетонната плоча и стоманената гредоскара е осигурено посредством стоманени дюбели изпълнени от UPN профили.

Степен
на готовност:

Завършен проект