Бета Консулт

Сан Стефано Плаза, София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2017г.

Проект:

Сан Стефано Плаза, София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2017г.

Подобни проекти:

Многофункционални сгради

  • Комплекс Магазини и Офиси, м."Ал.Малинов", ж.к.Младост 1, гр.София
  • Сграда със смесено предназначение, ж.к. Манастирски ливади

Описание:

Многофункционална сграда. Четири подземни нива, три от които са предвидени за паркинги и едно за търговска площ. Надземните нива са основно жилищни. Сградата е разделена на осем отделни блока с различна височина. Част от покривите са използваеми покриви градини.

Възложител: Сан Стефано Пропърти Дивелъпмънт АД

Главен Проектант: инж.Анита Николова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Проектанти: инж.Иван Хоров, инж.Иван Иванов, инж.Ваня Ангелова

Част:

Конструктивна

РЗП:

56 000 кв.м.

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

За укрепване на изкопа и фундиране на сградата по контура се използва система от взаимно проникващи пилоти с височина 14м, закопани в основата още около 5м и анкерирани в горния си край. Пилотите се укрепват в горния си край посредством обединяваща греда с размери 88/125cм. В нея се закотвят и плочите на кота -0.05.

Фундиране

Обща фундаментнта плоча с дебелина 130cм. Изкопа е укрепен със шлицови стени с височина около 15м.

Монолитен стоманобетон

Носещата конструкция на сградата е скелетна. Колоните са в растер 7.20/7.50м.

Сградата е разделена на осем отделни блока съобразно сложното обемно пространствено архитектурно решение. Фугите стигат до ниво горен ръб фундаментна плоча.

Има четири подземни нива  на коти -13.65/-10.65/-7.65/-4.65, заети от паркинги и складове, като най-долният паркинг е непосредствено върху горният ръб на фундаментната плоча на кота -13.65м. Конструкцията на паркингите е безгредова плоча с дебелина 24см, с греди на места. На кота -0.05(-0.55) е разположена търговската част със складове, стопански двор и обслужваща алея. Част от подовата плоча тук е с увеличена дебелина-30см, също е безгредова, с денивелационни греди при промяна на нивата и капители 70см при най-натоварените колони.

От кота +3.90 нагоре, наред с магазините и заведенията за хранене, започва и жилищна част. Конструкцията в тази зона представлява безгредови плочи, само в отделни зони са предвидени греди с височина 50-90см и ширина от 25 до 80см. От кота +11.60 до +15.55 където е откритата покривна градина, поради разчупеното стъпаловидно решение, денивелационните греди достигат височина 150-195см.Заради по голямото натоварване на тези нива дебелината на плочата е увеличена на 30см.

Вертикалните носещи елементи са колони, шайби, ядра и стени, които предават товарите си на фундаментите. Шайбите и ядрата са с дебелина 30см. Колоните са с променливо напречно сечение по височина, като повечето от тях са проектирани със следните размери-от кота -13.65- 120/80;120/40;100/40;80/30 над кота +7.75 - 100/25;80/25;60/25 и кръгли колони d=50см.

Стоманени конструкции

Евакуационно стълбище от кота -0.05 до кота +23.75.

Покривна конструкция над ескалаторите skylight  е система от стоманени греди и обтегачи, които стъпват на стоманобетонните колони.

Метална козирка при входа представлява система от стоманени греди и обтегачи, които са прикрепени към стоманобетонни греди.

Композитни конструкции

Допълнителен полуетаж на кота +11.10. Изгражда се стомано-стоманобетонна конструкция необходима за архитектурното решение, което предвижда допълнителни търговски площи. Вертикалните товари се предават посредством стоманобетонна плоча на система от главни и второстепени стоманени греди, които на свой ред предават вертикалните товари на стоманобетонните колони,стени и греди на сградата. За поемане на проектния товар и предаването му на стоманената конструкция е предвидена стоманобетонна плоча с дебелина 24cm. Съвместното действие на стоманобетонната плоча и стоманената гредоскара е осигурено посредством стоманени дюбели изпълнени от UPN140 и L150.12 профили.

Степен
на готовност:

Завършен проект