Бета Консулт

Проект:

Търговско - ремонтен център на Тойота и гараж, София

Подобни проекти:

Обществени и бизнес сгради

 • Vertigo Tower, гр.София СГРАДА НА ГОДИНАТА 2013г.
 • ПроКредит Банк, гр.София
 • Еърпорт гейт, гр.София
 • Административна сграда с конферентни зали и бистро с подземен гараж в УПИ I-общ, кв.109, м."Гео Милев" гр.София
 • Бизнес Парк Русе
 • Посолство на Кувейт
 • Автогара Крумовград
 • Милениум Център, София
 • Научно-изследователски център за археологически,археометрични и културологични изследвания, с жилищна база "Аполония Понтика" УПИ I-3.40, м."Мисаря", гр.Созопол
 • Административна сграда в УПИ XVIII 10653,кв.60 с.Кралев дол, Община Перник
 • Пристройка и преустройство на търговска зала към административна сграда на бензиностанция "Лукойл" в ПИ 07079.2.1992, масив 80, местност "Под шосето"; гр. Бургас
 • Устройство и управление на природен парк „Шуменско плато”– преустройство и разширение на летен информационен център
 • Офис сграда с комплексно обществено обслужване, шоуруми, офиси, кантина, две нива подземни гаражи и трафопост УПИ Х 1110, кв.1, м."Цариградско шосе - Караулката", р-н Младост, Столична Община, гр. София
 • Конструкция за мострена фасада в посолството на Федерална република Германия, гр.София

Описание:

Възложител: Т М - Ауто ЕООД и Тойота Балканс ЕООД

Главен Проектант: инж.Райна Карова

Технически Контрол: инж.Георги Колчаков

Част:

Конструктивна

РЗП:

-

Използвани технологии:

Укрепване на строителния изкоп

Изпълняват се стоманобетонни пилоти с диаметър 60см. Тази стена представлява редуващи се през един бетонни и стоманобетонни пилоти. Така се продължава до затваряне на целия контур на укрепването на изкопа. За постигане на точност при бетониране на пилотите се излива водещ бордюр от бетон по контура на изкопа. В горния си край пилотите са обединени със стоманобетонен ростверк на кота -0.05 и кота -6.05. Пилотите са с обща  дължина 18.55m /15.00m и са закопани под нивото на изкопа.

Фундиране

Фундаментите на сградата са единични, монолитни, стоманобетонни и върху тях  се монтират сглобяеми стоманобетонни чашки, в които се замонолитват колоните. Фундирането се извършва в  здрав пласт.  Фундаментите на подземният паркинг са развити монолитни ивични фундаменти с чашки под сглобяемите колони. Под стълбищните клетки и ядрата на асансьорите се оформят частични фундаментни плочи. Ивичните фундаменти и частичните фундаментни плочи са свързани непрекъснато. Под част от фундаментите има съществуващи подпорни стени. Ивичният фундамент ще „стъпи" върху основите на подпорните стени в този участък.

Монолитен стоманобетон

Сградата е съставена от три тела  Офис сграда, Топла връзка и паркинг. Офис сградата и Топлата връзка са разделена с противоземетръсна фуга, на два симетрични блока. Всеки блок е с размери в план 46,80м на 32,00м. Статическата схема на конструкцията в напречно  направление представлява триотворна рамка с отвори 24.00м, 13.50м и 22.50м със запънати колони във фундаменти и ставно стъпване на ригела върху колоните. Височина на конструкцията от кота готов под е +18,43m.  В напречно направление статическата схема е многоотворна рамка  с отвори 8,00м със запънати във фундаментите колони. Ригелът на надлъжната рамка е от монолитни греди, с височина 108см. Върху гредите на коти -0.20, +7.602 се изпълняват монолитни плочи с пред плочи hnk=28cm. На ниво +3.12 се изпълнява само монолитна плоча hpl=25cm. Върху ригела на последното ниво се монтират стоманобетонни столици с трапецовидно сечение с височина 80см. през 4.00м-4.40м. Топлата връзка е предвидена с монолитни плочи .

Паркингът е изцяло под нивото на терена и е на четири нива Конструкцията на паркинга е стоманобетонна и се състои от монолитни шайби, развити в две взаимно перпендикулярни направления и стоманобетонни сглобяеми колони и греди. Осoвото разстояние между колоните е 7,80m. Те са с размери 60/60см - крайни колони и 80/60см - средни колони и са оразмерени за поемане на вертикална сила

Стоманени конструкции

Покривът на Офис сградата е изграден от ЛТ-ламарина, която ляга на стоманобетонните столици и в средното между осите с монолитна плоча. Закрепването на ламарината се осъществява чрез резбонарезни винтове във всяка вълна към столиците. Ограждането на сградата е от леки панели с топлоизолация. Ограждащите панели се монтират към сглобяемите стоманобетонни и стоманени колони от към външният им край. Всички стоманени елементи на конструкцията са горещо поцинковани.

Сглобяем стоманобетон

Колоните от напречните рамки на офис сградата и топлата връзка са стоманобетонни монтажни с размери 60/80см По напречни оси колоните са през 8,00м, по надлъжната през 24,00м,13.50м и 22.50м. Всички колони се фундират в монолитни фундаменти и сглобяеми чашки. В горния си край завършват вилкообразно, където се монтират стоманобетонни ригели, лагеруващи се посредством неопренови лагери. Всички готови стоманобетонни елементи са изпълнени с качеството на лицев бетон. Подовата конструкция на паркинга е изградена от стоманобетонни Т-панели, разположени в едно направление. Те осигуряват необходимата носимоспособност за оформилите се еднопосочни полета с подпорното разстояние от 15,70м.

Предстени и предплочи

Две от нивата на Офис сградата е предвидено да се изпълнят с предплочи, а стълбищните клетки от предстени.

Степен
на готовност:

Завършен проект