Бета Консулт

Строителни технологии...

Строителна технология

Укрепване на строителния изкоп

Ние изработваме проекти за укрепване на строителните изкопи, използвайки водещи технологии в земно-механичното инженерство. Познаваме възможностите на по-големите компании, които работят в тази област в България.  Проектите разработваме съвместно с консултанти от висшите учебни заведения и специалисти от тези компании. Използваме пилотни укрепвания, шлицстени, стени от взаимно проникващи пилоти и други.

Тези технологии са изпозвани в нашите проекти за търговско развлекателни комплекси ситуирани в плътно застроените части на  градовете. За добро им функциониране е необходимо да се изграждат дву-,три- или повече етажни подземни гаражи по границата на парцелите. Понякога те са долепени до съществуващи сгради или граничат с тежко натоварени пътни артерии и това води до използване на сложни подпорни съоръжения за укрепване на изкопите, а същото така и за запазването им от подпочвени води.

Списък от проекти, където тази строителна технология е намерила приложение:

назад »