Бета Консулт

За компанията...

Техническа обезпеченост

Лицензиран софтуер:

Операционни системи:

 • Microsoft Windows Server 2019
 • Microsoft Windows 10 Pro
 • Microsoft Windows 8.1 Pro
 • Microsoft Windows Small Business Server
 • Microsft Windows 7 Professional
 • Microsoft Windows Vista Business
 • Microsoft Windows XP
 • Microsoft Windows 2000
 • Microsoft Windows NT

Офис приложения:

Антивирусни програми:

 • ESET NOD32 ANTIVIRUS - 9.0
 • GFI

САD програми:

 • ZWCAD 2022
 • Autodesk Architecture Engineering & Construction Collections 2023
 • Autodesk AutoCAD 2023
 • Autodesk Advance Steel 2023
 • Autodesk Revit 2023
 • Autodesk Structural Bridge Design 2023
 • Dynamo Studio 2017
 • Autodesk 3dsMax 2023
 • Autodesk Advance Steel 2019
 • AutoCAD LT 2008 English 
 • AutoCAD LT 2009 English 
 • AutoCAD Toolkit Max 2008
 • AutoCAD Toolkit Max 2009
 • ARMCAD 2000 

Програми за статичен и динамичен анализ на конструкциите:

 • Tower 8.4 Expert
 • Idea StatiCa 21.1
 • Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2022
 • SOFiSTiK 2014
 • SAP 2000 Advanced ver.14.2 
 • SAP 2000 Staged Construction ver.14.2 
 • PSCAD 2022
 • Design Expert 2022
 • GEO5 2022
 • Abacus - FETT
 • Abacus - HOST

Фирмен софтуер:

 • Betasoft - програми на Еxcel, AutoLISP, VBA, Python, Dynamo

Инструменти:

Български норми:

Списък на действащата нормативна уредба:  НА ДЕЙСТВАЩАТА КЪМ ДВ, бр. 86 (02.11.2010 г.)НОРМАТИВНА УРЕДБАПО РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР, ПРОЕКТИРАНЕ,ИЗПЪЛНЕНИЕ И КОНТРОЛ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Строителни конструкции

 • 1. Наредба № 3 за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях (обн., ДВ, бр. 92 от 2004 г.; попр., бр. 98 от  2004 г.; изм. и доп., бр. 33 от 2005 г.); публ. без изм. и доп., БСА, бр. 10 от 2004 г.; изм. и доп., публ., БСА, бр. 5 от 2005 г.)
 • 2. Наредба № 1 за проектиране на плоско фундиране (ДВ, бр. 85 от 1996 г.) и Норми за проектиране на плоско фундиране; публ., БСА, бр. 10 от 1996 г.
 • 3. Наредба № 3 за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 97 от 1994 г.; изм., бр. 53 от 1999 г.) и Правила за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции; публ., БСА, бр. 11 от 1999 г.
 • 4. Наредба № 2 за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (ДВ, бр. 68 от 2007 г., попр. бр. 74 от 2007г.), публ. БСА, бр. 10 от 2007г.
 • 5. Норми за натоварвания и въздействия на хидротехнически съоръжения от вълни, лед и плавателни съдове (публ. в "Нормативна база на проектирането и строителството" - специализирано издание на КТСУ, 1988)
 • 6. Норми за проектиране на пилотно фундиране (публ., БСА, бр. 6 от 1993 г.)
 • 7. Норми за проектиране на фундаменти, подложени на динамични товари от машини (публ., БСА, бр. 2 и 4 от 1986 г.; попр., бр. 7 от 1986 г.)
 • 8. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции (обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм. № 2, ДВ, бр. 17 от 1993 г.; изм. № 3, ДВ, бр. 3 от 1996 г.; изм. № 4, ДВ, бр. 49 от 1999 г.; изм. № 5, ДВ, бр. 58 от 2008г.), публ. БСА, бр. 7/8 от 2008 г.
 • 9. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции, предназначени за работа при въздействието на повишени и високи температури (публ., БСА, бр. 3 - 4 от 1990 г.)
 • 10. Норми за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции за хидротехнически съоръжения (публ., БСА, кн. 1 от 1989 г.; изм., кн. 8 от 1991 г.)
 • 11. Норми за проектиране на промишлени стоманобетонни комини (публ., БСА, бр. 5 от 1989 г.; изм., бр. 8 от 1996 г.)
 • 12. Норми за проектиране на подпорни стени (публ., БСА, бр. 10 от 1986 г.; изм., бр. 8 от 1990 г.)
 • 13. Норми за проектиране на стоманени конструкции (публ. в брошура на КТСУ, С., 1987)
 • 14. Норми за проектиране на стоманени конструкции от тънкостенни стоманени профили (публ., БСА, бр. 1 - 2 от 1990 г.)
 • 15. Норми за проектиране на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 12 от 1985 г.; изм., ДВ, бр. 110 от 1998 г.); актуализирана редакция, БСА, бр. 9 - 10 от 1998 г.
 • 16. Норми за проектиране на дървени конструкции (публ., БСА, бр. 5 - 6 от 1990 г.)
 • 17. "Защитни съоръжения на гражданската отбрана. Норми за проектиране" (публ., БСА, кн. 5 - 6 от 1983 г.; изм., кн. 3 - 4 от 1985 г.)
 • 18. Инженерно-технически правила на гражданската отбрана (отпечатани за служебно ползване в брошура на Министерския съвет, 1989; отменени чл. 28, 29, 30, 31, 32, 33 и 34)
 • 19. Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита (обн. ДВ, бр. 23 от 2009г.)
 • 20. Правила за приемане на земни работи и земни съоръжения (публ., БСА, бр. 6 от 1988 г.)
 • 21. Правилник за приемане на земната основа и на фундаментите (публ., БСА, бр. 6 от 1985 г.)
 • 22. ПИПСМР - Раздел "Специални промишлени фундаменти" (Фундаменти под машини), публ., БСА, бр. 7 - 8 от 1968 г.
 • 23. ПИПСМР - Раздел "Стоманени конструкции" (публ., БСА, кн. 10 от 1968 г.; изм. и доп., кн. 8 от 1978 г. и кн. 1 от 1982 г.)
 • 24. ПИПСМР - Раздел "Контрол без разрушаване на метални заварени съединения" (публ., БСА, кн. 5 от 1980 г.; изм. и доп., кн. 4 от 1981 г., кн. 11 от 1982 г. и кн. 4 от 1984 г.)
 • 25. Правилник за изпълнение и приемане на зидани конструкции (публ., БСА, кн. 5 от 1984 г.)
 • 26. ПИПСМР - Раздел "Дървени носещи конструкции" (публ., БСА, кн. 1 от 1968 г.)

Производствени сгради и съоръжения

 • 1. Наредба № 2 за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (обн., ДВ, бр. 58 от 2000 г.; изм., бр. 15 от 2005 г.)
 • 2. Норми за архитектурно-строително проектиране на топлоелектрически централи (заповедта за утвърждаване на нормите е публикувана в БСА, бр. 8 от 1990 г., а нормите са отпечатани в издание на НИТИ "Енергопроект", С., 1990)
 • 3. Норми за технологично проектиране на топлоелектрически централи (издание на Комитета по енергетика, С., 1990)
 • 4. Норми за проектиране на генерални планове на промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 3 от 1988 г.)
 • 5. Норми за проектиране на производствени сгради за промишлени предприятия (публ., БСА, бр. 4 от 1988 г.)
 • 6. Норми за проектиране на обслужващи сгради и помещения към промишлени предприятия (публ., БСА, кн. 7 от 1982 г.)
 • 7. Норми за проектиране на хидромелиоративни системи (публ. "Библиотека на проектанта", бр. 64 от 1991 г. - специализирано издание на ИПП "Водпроект")
 • 8. Норми за проектиране на генерални планове за животновъдни и птицевъдни комплекси (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.)
 • 9. Норми за проектиране на животновъдни и птицевъдни сгради (публ., БСА, бр. 3 от 1986 г.)
 • 10. "Норми за проектиране на хидротехнически съоръжения. Основни положения" (публ., БСА, кн. 11 от 1985 г.)
 • 11. "Складове с общо предназначение. Норми за проектиране" (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)
 • 12. "Оранжерии. Норми за проектиране" (публ., БСА, кн. 12 от 1979 г.)
 • 13. Инструкция за изграждане на помещения за трансформаторни постове в жилищни квартали на населените места (публ., БСА, кн. 5 от 1960 г.)
 • 14. Правилник за изпълнение и приемане на монтажните работи на технологични машини, съоръжения и тръбопроводи (публ., БСА, кн. 7 от 1984 г.)
 • 15. Правилник за изпълнение и приемане на магистрални тръбопроводи (публ., БСА, кн. 6 от 1984 г.)
 • 16. ПИПСМР - Раздел "Хидротехнически съоръжения" (публ., БСА, кн. 3 - 4 от 1969 г.; изм. и доп., кн. 1 - 2 от 1975 г.)
 • 17. Правила за приемане на хидромелиоративни системи и съоръжения (публ., БСА, бр. 12 от 1987 г.)
 • 18. Правила за приемане на пещостроителни работи за топлотехнически съоръжения (публ., БСА, бр. 3 от 1987 г.)
 • 19. ПИПСМР - Раздел "Охладителни кули, комини, силози и бункери" (публ., БСА, кн. 9 от 1968 г.)

Еврокод:

Eurocode е система от строителни норми, разработвана от Европейския комитет по стандартизация (CEN). Тяхната цел е, след период на паралелно приложение, да заменят националните норми в страните, членуващи в CEN, включително в България, като помогнат за изравняването на регулациите в страните от Европейския съюз.

 • EN 1990: Еврокод 0 - Основи на проектирането на строителни конструкции
 • EN 1991: Еврокод 1 - Въздействия върху строителните конструкции
 • EN 1992: Еврокод 2 - Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции
 • EN 1993: Еврокод 3 - Проектиране на стоманени конструкции
 • EN 1994: Еврокод 4 - Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции
 • EN 1995: Еврокод 5 - Проектиране на дървени конструкции
 • EN 1996: Еврокод 6 - Проектиране на зидани конструкции
 • EN 1997: Еврокод 7 - Геотехническо проектиране
 • EN 1998: Еврокод 8 - Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия
 • EN 1999: Еврокод 9 - Проектиране на алуминиеви конструкции